Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Údolím lásky


Údolí láskyNaučná a relaxační stezka Údolím lásky prochází malebným údolím Příčního potoka podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední KarlovBožický rybník a kolem přírodní rezervace Karlov

Stezka je dlouhá cca 5,4 km a její trasa vede turisticky příjemným a  nenáročným terénem. Na trase jsou k vidění krajinářsky atraktivní lokality a můžeme zde zažít nezapomenutelná setkání s celou řadou vzácných a ohrožených živočisných a rostlinných druhů.

Koryto Příčního potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000 a to především díky výskytu vzácného měkkýše – vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana), neboť se jedná o kriticky ohrožený druh.

Vrkoč bažinný se v této lokalitě vyskytuje v aluviálních mokřadech vázaných na břehy Příčního potoka a tří rybníků, kde se často vylézá na stonky či listy živých a odumírajících pobřežních trav, ostřic a rákosin.

V průběhu podzimu vylézá vrkoč bažinný vysoko na vegetaci.

V zimním období se jedinci zdržují zejména v opadové vrstvě či chomáčích trávy. Druh vyžaduje vyšší stálou vlhkost, teplejší stanoviště a dostatečně bazické prostředí. Vrkoč bažinný je hermafrodit, přičemž hlavní reprodukční období nastává v létě. Největší množství juvenilních jedinců lze zaznamenat v podzimním období.

Zdejší rybníky jsou rájem žab a čolků, početněji se vyskytuje čolek obecný. V údolí Příčního potoka žijí četné populace „modrých“ skokanů ostronosých a skokanů štíhlých. Hojnými obyvateli zdejších lesů jsou ropuchy obecné. Drobné kuňky ohnivé se objevují sporadicky, zato rosničky zelené se zde rozmnožují v nemalých počtech. Zejména na jaře se údolím nesou typické žabí zvuky, které vydávají skokani skřehotaví.

Kapr obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, lín obecný, štika obecná, cejn velký, sumec velký a candát obecný jsou obyvateli jak obecního Božického rybníka, tak i chovných rybníků Horní Karlov a Prostřední Karlov, které obhospodařuje a vlastní Rybářství Pohořelice.

Na rybnících hnízdí potápky malé, labutě velké, kachny divoké, lysky černé, chřástali vodní, slípky zelenonohé, motáci pochopi nebo rákosníci obecní. Listnaté lesní porosty, které prostupují celým údolím, jsou domovem datla černého, žluny zelené, strakapouda prostředního, krutihlava obecného, lejska bělokrkého, lejska bělokrkého, lejska šedého, slavíka obecného, žluvy hajní nebo cvrčilky říční. Hojně se vyskytuje bažant obecný a pokud ho překvapíme na krátkou vzdálenost, uslyšíme charakteristický lomoz jeho křídel a nezamnitelný varovný hlas. V době hnízdění zde můžeme pozorovat vzácné druhy dravců, jako je raroh velký nebo luňák červený. Také čápi bílí a čápi černí si ve zdejších rybnících hledají potravu.

Trpěliví pozorovatelé mohou v trávě spatřit užovku obojkovou, slepýš křehkého nebo ještěrku obecnou. Z řady motýlů poletujících údolím jsou zajímavější ti noční – martináč habrový a martináč hrušňový. V rybnících se daří i ondatře pižmové. Zdejší vody vyhovují vodomilům černým, potápníkům vroubeným a také chrostíkům chlupatým. Z obratlovců lze v křovinném podrostu velmi často spatřit zajíce polního či srnce obecného, na prosluněných svazích se hojně vyskytují hraboši polní.